Έντυπα

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Σχετικά Έντυπα:

Υπόδειγμα αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με σχέδιο διευθέτησης των οφειλών [ ] 177 Kb
Οδηγίες για την επιδίωξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού [ ] 96 Kb
Φορείς υποστήριξης εφαρμογής του Ν.3869/2010 [ ] 106 Kb
Υπόδειγμα αίτησης προς τα πιστωτικά ιδρύματα για παροχή στοιχείων [ ] 29 Kb
Παρουσίαση των ρυθμίσεων του Ν.3869/2010 με απαντήσεις σε 33 ερωτήματα [ ] 77 Kb
Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθμισης των οφειλών υπερχ/νων φυσικών προσώπων [ ] 86 Kb
Υπόδειγμα βεβαίωσης αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού [ ] 35 Kb
Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων [ ] 52 Kb
Υπόδειγμα οικονομικής κατάστασης [ ] 46 Kb
Υπόδειγμα κατάστασης πιστωτών [ ] 27 Kb
Υπόδειγμα σχεδίων διευθέτησης οφειλών [ ] 43 Kb

Διαδικασίες Ίδρυσης Εταιριών

Έντυπα Φορολογίας

Θέματα Εργατικού – Ασφαλιστικού Δικαίου

Έντυπα Μίσθωσης Ακινήτων

Εταιρίες – Καταστατικά

Έντυπα Μητρώου

Εξώδικα

Ανακοπές Διαταγών Πληρωμής

Διαταγές Πληρωμής – Επιταγές

Πτώχευση