Περσεύς: Ακύρωση 65.000 ιδίων μετοχών στις 22/5

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 6.355.037,12 και διαιρείται σε 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,37 η κάθε μία. Διαβάστε περισσότερα…

Από:: Νέα για τις Επιχειρήσεις από το euro2day.gr