Μπλόκο της ΓΓΠΣ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών τίθεται κάθε συναλλασσόμενος με επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα εντός της ΕΕ, ύστερα από την έξαρση που εμφανίζει το φαινόμενο των πλαστών τιμολογίων  αλλά και της δημιουργίας  ολόκληρων  εταιρείων «μαιμού», που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων από το δημόσιο κυρίως λόγω της κλοπής του ΦΠΑ.

Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Σημειώνεται ότι η ΓΓΔΕ, έχει, πλέον, τη δυνατότητα να αναστείλει τον ΑΦΜ, αν υφίστανται στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή.

Ως στοιχεία τέτοια νοούνται:

  • η μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων, επί ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε
  • η υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. επί ένα έτος. Ως μηδενική δήλωση Φ.Π.Α. για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε ποσό
  • η διαπίστωση μετά από επιτόπιο έλεγχο και έρευνα αρμόδιας Φορολογικής Αρχής, ότι ο φορολογούμενος δε βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα ή ότι έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Φορολογική Αρχή, με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων
  • η διαπίστωση φοροδιαφυγής όσον αφορά Φ.Π.Α.
  • η διαπίστωση ότι ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. μη εγκατεστημένου κοινοτικού υποκείμενου, στον οποίο έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. για σκοπούς Φ.Π.Α. στη χώρα μας, έχει καταστεί μη έγκυρος, λόγω του ότι έχει κριθεί «εξαφανισμένος έμπορος» στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής του. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται είτε μέσω της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. είτε από κάθε άλλη πληροφορία που προέρχεται από τα κοινοτικά Δίκτυα Ανταλλαγής Δεδομένων
  • η άρνηση του φορολογουμένου να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα, τα οποία ζητούνται από την Φορολογική Διοίκηση.

 

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της OLAF, της ειδικής Ομάδας για την αντιμετώπιση της απάτης σε βάρος του κοινοτικού χρήματος, από το 2007 ως το 2014 έγιναν 23 συστάσεις στην Ελλάδα για τέτοιου είδους υποθέσεις. Από αυτές, οι 11 έφτασαν ως τώρα στις δικαστικές αίθουσες και είναι ενδεικτικό ότι και στις 11 υπήρξε καταδικαστική απόφαση σε βάρος των εμπλεκόμενων.
\