ΕΣΠΑ 2013

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στους τομείς ΜεταποίησηΤουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες. Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει από 25 Φεβρουαρίου έως και 25 Απριλίου 2013 και αφορά ενίσχυση  υφισταμένων επιχειρήσεων και  νέες – υπό σύσταση.

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται:

  • Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
  • Από 20.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός».
  • Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά:

  • Με την Προκήρυξη του προγράμματος (14/01/2013) για τις περιφέρειες της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, και Νοτίου Αιγαίου
  • Με την Ηλεκτρονική Υποβολή της Πρότασης για τις λοιπές περιφέρειες και τις Λειτουργικές Δαπάνες (μόνο για τις νέες-υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν ανά Περιφέρεια  και ανά μέγεθος επιχείρησης και κυμαίνονται από 40% έως 60%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1.    Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

2.    Μηχανήματα – Εξοπλισμός

3.    Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης έως 15.000,00€)

4.    Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

5.    Δικαιώματα Τεχνογνωσίας

6.    Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

7.    Λογισμικό

8.    Προβολή – Προώθηση

9.    Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

10.  Λειτουργικές Δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις

Κατανομή προϋπολογισμού στις Περιφέρειες

Καλυπτόμενες Δαπάνες

Ποσοστά Ενίσχυσης

Δραστηριότητες (ΚΑΔ) (Εντασσόμενες και μη) 

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Νέες – Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων είναι:

  • Μέχρι και δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
  • Μέχρι και δώδεκα (12) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για την θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Υπάρχει δυνατότητα τρίμηνης παράτασης ύστερα από αντίστοιχο αίτημα.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchising).

 

Σχετικά Έντυπα:

Δείτε επίσης:

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο τηλέφωνο 2118503001, 2117158147-50, με fax στο 2118009404 , με mail στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Leave a Reply