ΕΣΠΑ: 35 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων

Τη χρηματοδότηση εξειδικευμένων επενδυτικών σχεδίων ή και τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων προβλέπει το νέο πρόγραμμα που έχουν σχεδιάσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ, φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών» (Τεχνοβλαστοί Start up- Spin-off / Spin-out) και εκτιμάται ότι θα ενεργοποιήσει επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 47 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Αναφορικά με την προκήρυξή του, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, αναμένεται εντός του Απριλίου. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, θα είναι μεταξύ 24 – 30 μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Το ακριβές αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις, ερευνητές, καθώς και από ανεξάρτητους ιδιώτες ερευνητές με ανάγκη υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών. Δηλαδή, έχει ως στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας, καθώς και την εξέλιξη νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων ή νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, την εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές, επιστήμονες και από νέες δυναμικές επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες.

Με δεδομένο ότι τα χρηματοδοτικά κίνητρα προορίζονται για επιχειρήσεις έντασης γνώσης, υπό σύσταση νεοφυείς και υφιστάμενες προς υποστήριξη (επιχειρήσεις) η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων καινοτόμων και εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους επιλεγέντες τομείς, καθώς και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Θεματικά, η δράση θα εστιάσει στις ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες σε συγκεκριμένους Θεματικούς Τομείς και ειδικότερα στις επιστημονικές υπο-περιοχές που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης που συντονίζουν οι συμβουλευτικές ομάδες των αντίστοιχων Πλατφορμών Καινοτομίας της ΓΓΕΤ.

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω (ενδεικτικά):

– Κόστος ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης.

Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων και διερεύνησης της αγοράς, με έμφαση στην τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και την αναζήτηση κεφαλαιακής υποστήριξης.

– Έρευνα κι ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος, μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας.

– Υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, καθώς και ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων.

– Ενέργειες διασύνδεσης με δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό, ενέργειες προβολής – διάχυσης προϊόντων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και εκθέσεις.

Κόστος και νομική υποστήριξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης και κατάρτιση φακέλου-υποβολή- επικύρωση-προστασία-συνδρομές διατήρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.