Υπερχρεωμένα νοικοκυριά; Κάντε αίτηση στον νόμο Κατσέλη

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά; Κάντε αίτηση στον νόμο Κατσέλη acploes.comΑλλαγές στο πλαίσιο που θα διέπει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προαναγγέλλονται εν μέσω διαπραγματεύσεων με την τρόικα. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή δίνει απαντήσεις σε 12 ερωτήσεις για την υποβολή αίτησης ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο, γνωστό και ως Ν. Κατσέλη.

1. Ποιοι υπάγονται στο νόμο 3869/2010;

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μόνο φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή εκείνα που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα. Δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και επομένως υπάγονται στο νόμο 3869/2010 και όσοι ήταν έμποροι, έπαυσαν όμως την εμπορία χωρίς, κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους.

 

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Σώστε την περιουσία σας ΤΩΡΑ!

2. Πότε είναι νόμιμη η αίτηση

Η αίτηση είναι νόμιμη εάν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο (μη έμπορο) που επικαλείται ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Ληξιπρόθεσμη είναι η οφειλή όταν έχει επέλθει ο χρόνος εκπλήρωσής της. Αν μερικές μόνον από τις οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες, το δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει, εφόσον συντρέχει αδυναμία εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων, στη συνολική ρύθμιση των οφειλών, ακόμη και αυτών των οποίων δεν έληξε η προθεσμία εκπλήρωσης. Οι τελευταίες οφειλές θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία που έχουν στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο

3. Μπορεί να υποβάλει αίτηση και ο δανειστής;

Μόνο ο οφειλέτης νομιμοποιείται ενεργητικά σε υποβολή της αίτησης για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Αίτηση ρύθμισης δεν δικαιούται να υποβάλει ο δανειστής του υπερχρεωμένου οφειλέτη.

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Σώστε την περιουσία σας ΤΩΡΑ!

 

4. Υπάρχουν εξαιρέσεις στο αίτημα ρύθμισης οφειλής;

Δεν υπάγονται:

· οι οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ρύθμισης,

· οι οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και

· οφειλές που προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

5. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ρυθμίσεως οφειλής είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαμονή του.

6. Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση;

Αναγκαίο περιεχόμενο της αιτήσεως είναι: α) ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και ευρισκόμενο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών, β) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος –οφειλέτη και των κάθε φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, γ) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Αν δεν συμπεριληφθεί στην κατάσταση αυτή κάποιος πιστωτής, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της διαδικασίας και δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος – οφειλέτη. Αίτημα της αιτήσεως είναι η ρύθμιση των οφειλών με σκοπό να επέλθει η προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του οφειλέτη.

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Σώστε την περιουσία σας ΤΩΡΑ!

 

7. Πρέπει να πληρώνει δόσεις;

Με την υποβολή της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου ο αιτών υποχρεούται να προβαίνει σε μηνιαίες καταβολές. Το ποσό της δόσης θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Ωστόσο, η ελάχιστη καταβολή δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής τα 40 Ευρώ μηνιαίως.

8. Υπάρχει διαδικασία συμβιβασμού;

Σε δύο μήνες από την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται η ημέρα επικύρωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη και κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο αιτών υποχρεούται να προσπαθήσει να βρει συμβιβαστική λύση με τους πιστωτές (προδικαστικός συμβιβασμός). Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές και τους εγγυητές. Εντός μηνός από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στο φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος. Κατά την ημέρα επικύρωσης ο Ειρηνοδίκης είτε θα επικυρώσει τον συμβιβασμό των μερών, είτε θα αποφασίσει κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.

9. Πόσος χρόνος μσολαβεί έως τη δικάσιμο για την συζήτηση της αίτησης;

Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως προσδιορίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία καταθέσεώς της. Ο αιτών μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, στο Ειρηνοδικείο.

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Σώστε την περιουσία σας ΤΩΡΑ!

 

10. Το θα συμβεί αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη για ρύθμιση;

Δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την πάροδο έτους.Προβλέπεται ότι είναι απαράδεκτη νέα αίτηση του οφειλέτη πριν την πάροδο δύο ετών από την απόρριψη της αίτησής του ή την έκπτωσή του από την ήδη γενομένη ρύθμιση, οι οποίες οφείλονται σε ανειλικρινή δήλωσή του ως προς τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματά του ή σε παράλειψη με δόλο ή με βαριά αμέλεια να συμπεριλάβει πιστωτές. Προβλέπεται ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

11. Ποια έγγραφα απαιτούνται;

Η αίτηση, προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο παραδεκτού, συνοδεύεται από: α) έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά με την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήματά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους και β) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα της καταστάσεως περιουσίας αυτού και των κάθε φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του και της καταστάσεως των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του, στις οποίες προέβη την τελευταία, πριν από την κατάθεση της αιτήσεως, τριετία.

Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές και τους εγγυητές. Εντός μηνός από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να καταθέσουν στο φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος.

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Σώστε την περιουσία σας ΤΩΡΑ!

 

12. Υπάρχει ανατολή μέτρων και από πότε ισχύει;

Από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι την ημέρα της επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του. Κατά την ημέρα επικύρωσης ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός, είτε θα αποφασιστεί, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως, η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και η καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.

Δ. Καδδά

Πηγή: capital.gr