Τράπεζα Κύπρου: Συμφωνία για πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου στη Βρετανία

Τράπεζα Κύπρου: Συμφωνία για πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου στη ΒρετανίαΗ Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πως έχει συνάψει συμφωνία για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελείται, ως επί το πλείστον, από δάνεια εξασφαλισμένα με κατοικίες και εμπορικά ακίνητα (το «Δανειακό Χαρτοφυλάκιο»), στην Mars Capital Finance Limited, που εξειδικεύεται στην παροχή και διαχείριση στεγαστικών δανείων και υπόκειται στην εποπτεία του Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου, και στην Camael Mortgages Limited, (οι «Αγοραστές») που επιλέγηκαν μέσω διαδικασίας προσφορών. Η ονομαστική αξία του Δανειακού Χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής ανερχόταν στα £289 εκατ (€361 εκατ.).Η πώληση και η μεταβίβαση του Δανειακού Χαρτοφυλακίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014.

Η συναλλαγή αυτή θα ενισχύσει την ρευστότητα του Συγκροτήματος και θα έχει μικρή θετική επίδραση στο Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1  λόγω της μείωσης στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Το Δανειακό Χαρτοφυλάκιο δεν σχετίζεται με την εξ΄ ολοκλήρου θυγατρική του Συγκροτήματος, Bank of Cyprus UK Ltd, αλλά είναι μέρος του ευρύτερου δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από το Συγκρότημα στα πλαίσια της απόκτησης μέρους των εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd τον Μάρτιο του 2013, στα πλαίσια των σχετικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η πώληση του Δανειακού Χαρτοφυλακίου είναι σύμφωνη με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και εμπίπτει στην στρατηγική του Συγκροτήματος για απομόχλευση μέσω της πώλησης μη κύριων δραστηριοτήτων και επικέντρωσής του σε κύριες αγορές και, παράλληλα, την ενίσχυση της ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του.

[important]

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά;

Δώστε Άμεση και Οριστική λύση.

Απαλλαγείτε από τις τράπεζες μια και καλή!

Καλέστε ΤΩΡΑ

Τηλ: 210-9400085

[/important]

Η ενέργεια αυτή συμπληρώνει την συνεχιζόμενη διαδικασία απομόχλευσης από το ευρύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο που μεταφέρθηκε στο Συγκρότημα με την εξαγορά εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνεται ότι επιπρόσθετα £261 εκατ. (€325 εκατ) συνολικών δανείων έχουν αποπληρωθεί στην ονομαστική τους αξία από τον Μάρτιο του 2013 ή έχουν τύχει αναχρηματοδότησης από τρίτα μέρη.

Η HSBC Bank plc («HSBC») έχει ενεργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας για την πώληση του προαναφερθέντος Δανειακού Χαρτοφυλακίου.

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) του Νόμου 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm΄s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «οριζόμενου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του Νόμου.

 

 πηγή: Newsroom ΔΟΛ